Bộ sưu tập các biểu tượng SVG sẵn sàng để sử dụng phù hợp với Template Median-UI

Kumpulan Icon SVG Siap Pakai yang Cocok Untuk Template Median UI
Source: jagodesain.com

Vì nhiều người gặp khó khăn khi thêm biểu tượng SVG vào mẫu này, chúng tôi đã thu thập một số Biểu tượng sẵn sàng sử dụng. Bạn chỉ cần sao chép thẻ <svg> bên dưới và dán vào mã HTML để mẫu biểu tượng xuất hiện trên blog của bạn.

Mã CSS chuẩn cho biểu tượng SVG trên mẫu này là: Bạn không cần phải làm gì với CSS bên dưới vì nó đã có trong mẫu này

svg{width:22px;height:22px;vertical-align:middle;fill:#161617}
svg.line{fill:none;stroke:#161617;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.5}

Eon - Truyền thông xã hội và thông tin liên hệ

Credit: Bombasticon Studio

<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,3A13,13,0,0,0,4.53,22.13L3,27.74a1,1,0,0,0,.27,1A1,1,0,0,0,4,29a.84.84,0,0,0,.27,0l5.91-1.65a1,1,0,0,0-.53-1.93L5.42,26.56l1.15-4.3a1,1,0,0,0-.1-.76A11,11,0,1,1,16,27a11.23,11.23,0,0,1-1.84-.15,1,1,0,0,0-1.15.82,1,1,0,0,0,.82,1.15A13,13,0,1,0,16,3Z'/><path d='M15,11.21l-1.16-1.6a2.06,2.06,0,0,0-1.5-.84,2.08,2.08,0,0,0-1.62.6l-1.2,1.2a2.81,2.81,0,0,0-.8,2.08c0,1.77,1.36,4,4,6.6,3.09,3,5.23,4,6.69,4a2.7,2.7,0,0,0,2-.81l1.2-1.2a2,2,0,0,0-.24-3.11L20.8,17a2.09,2.09,0,0,0-1.83-.3l-1.49.47a.53.53,0,0,1-.26-.09,11.42,11.42,0,0,1-2.35-2.26.31.31,0,0,1,0-.11c.13-.44.35-1.15.5-1.64A2,2,0,0,0,15,11.21Zm1.29,7.63a2.33,2.33,0,0,0,1.75.2l1.54-.46,1.61,1.25L20,21c-.48.47-2.25.33-5.86-3.21-3-2.91-3.41-4.5-3.41-5.18A.89.89,0,0,1,11,12l1.28-1.19,1.18,1.65c-.16.49-.39,1.22-.51,1.65A2.12,2.12,0,0,0,13,15.51,11.24,11.24,0,0,0,16.33,18.84Z'/></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,3A13,13,0,1,0,29,16,13,13,0,0,0,16,3Zm8.55,6.09A11,11,0,0,1,27,15.82a18.76,18.76,0,0,0-7.81-.45c-.27-.65-.56-1.29-.85-1.92A18.74,18.74,0,0,0,24.55,9.09ZM16,5a11,11,0,0,1,7.16,2.66,16.54,16.54,0,0,1-5.72,4,40.39,40.39,0,0,0-3-4.78l-.27-.36a1,1,0,0,0-1.4-.19,1,1,0,0,0-.2,1.4l.26.33a36.45,36.45,0,0,1,2.68,4.29A34,34,0,0,1,5.29,13.54,11,11,0,0,1,16,5ZM5,16c0-.16,0-.31,0-.46H6.14a33.14,33.14,0,0,0,10.31-1.39c.27.56.52,1.11.76,1.69a17,17,0,0,0-7.81,5.3,1,1,0,0,0,.75,1.66,1,1,0,0,0,.76-.34A14.88,14.88,0,0,1,18,17.74,46.18,46.18,0,0,1,19.77,24c.14.71.27,1.43.38,2.14A10.82,10.82,0,0,1,16,27,11,11,0,0,1,5,16Zm17,9.2c-.09-.52-.18-1.05-.28-1.57a48.35,48.35,0,0,0-1.8-6.32,17.1,17.1,0,0,1,6.9.54A11,11,0,0,1,22,25.2Z'/></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M28.53,17.4l-4.64-2.9,4.64-2.9a1,1,0,0,0,0-1.7l-6-3.75a1,1,0,0,0-1.06,0L16,9.57,10.53,6.15a1,1,0,0,0-1.06,0l-6,3.75a1,1,0,0,0,0,1.7l4.64,2.9L3.47,17.4a1,1,0,0,0,0,1.7l6,3.75a1,1,0,0,0,1.06,0L16,19.43l5.47,3.42a1,1,0,0,0,1.06,0l6-3.75a1,1,0,0,0,0-1.7ZM16,17.07,11.89,14.5,16,11.93l4.11,2.57Zm6-8.89,4.11,2.57L22,13.32l-4.11-2.57Zm-12,0,4.11,2.57L10,13.32,5.89,10.75Zm0,12.64L5.89,18.25,10,15.68l4.11,2.57Zm12,0-4.11-2.57L22,15.68l4.11,2.57Z'/><path d='M19.49,23.74,16,25.83l-3.49-2.09a1,1,0,0,0-1,1.72l4,2.4a1,1,0,0,0,1,0l4-2.4a1,1,0,1,0-1-1.72Z'/></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,3C8.83,3,3,8.38,3,15a11.26,11.26,0,0,0,2.17,6.63A1,1,0,1,0,6.8,20.46,9.23,9.23,0,0,1,5,15C5,9.49,9.93,5,16,5S27,9.49,27,15,22.07,25,16,25a11.92,11.92,0,0,1-3.36-.48,1,1,0,0,0-.88.16L10,26V23.92a1,1,0,0,0-2,0V28a1,1,0,0,0,.55.89,1,1,0,0,0,1-.09l3-2.23A13.66,13.66,0,0,0,16,27c7.17,0,13-5.38,13-12S23.17,3,16,3Z'/><path d='M8.45,19.89l5.35-2.67L15.59,19a2,2,0,0,0,2.82,0l6.3-6.29a1,1,0,0,0-1.16-1.6L18.2,13.78,16.41,12a2,2,0,0,0-2.82,0l-6.3,6.29A1,1,0,0,0,8,20,.93.93,0,0,0,8.45,19.89ZM15,13.41l2.29,2.3,0,0a.62.62,0,0,0,.17.11.51.51,0,0,0,.16.09l.17,0a.68.68,0,0,0,.2,0,1,1,0,0,0,.17,0,.56.56,0,0,0,.21-.06h0l.49-.24L17,17.59l-2.29-2.3,0,0a1.22,1.22,0,0,0-.19-.12.71.71,0,0,0-.15-.08l-.18,0A.65.65,0,0,0,14,15a1,1,0,0,0-.17,0,.56.56,0,0,0-.21.06h0l-.49.24Z'/></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M26.28,9.58A6.64,6.64,0,0,0,19.65,3H10a1,1,0,0,0-1,.84L5.58,25.29a1,1,0,0,0,.23.8,1,1,0,0,0,.76.36H10.7l-.22,1.39a1,1,0,0,0,1,1.16h4.65a1,1,0,0,0,1-.83l1-6.11h3.15a7.46,7.46,0,0,0,7.43-7.45v-.28A5.87,5.87,0,0,0,26.28,9.58ZM10.85,5h8.8a4.64,4.64,0,0,1,4.51,3.61,5.68,5.68,0,0,0-1.32-.15H14.5a1,1,0,0,0-1,.84L12.91,13a1,1,0,0,0,2,.32l.46-2.88h7.49a3.87,3.87,0,0,1,1.4.27,6.47,6.47,0,0,1-6.4,5.69H13.22a1,1,0,0,0-1,.83L11,24.45H7.74Zm15.86,9.61a5.46,5.46,0,0,1-5.43,5.45h-4a1,1,0,0,0-1,.83l-1,6.11H12.64l.22-1.39h0l1.2-7.19h3.78A8.46,8.46,0,0,0,26,12.1a3.82,3.82,0,0,1,.71,2.23Z'/></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M30,12a5.71,5.71,0,0,0-5.31-5.7C18.92,6,13.06,6,7.33,6.28,4.51,6.28,2,9,2,12a43.69,43.69,0,0,0,0,8.72,5.32,5.32,0,0,0,5.28,5.33h0q4.35.24,8.72.24t8.67-.23A5.34,5.34,0,0,0,30,20.8,31.67,31.67,0,0,0,30,12Zm-2,8.63a.49.49,0,0,0,0,.12,3.36,3.36,0,0,1-3.39,3.34,166,166,0,0,1-17.28,0A3.36,3.36,0,0,1,4,20.65a42,42,0,0,1,0-8.47.45.45,0,0,0,0-.11A3.78,3.78,0,0,1,7.38,8.28c2.86-.13,5.74-.19,8.62-.19s5.76.06,8.62.19h.05c1.71,0,3.33,1.84,3.33,3.79a.76.76,0,0,0,0,.15A30.11,30.11,0,0,1,28,20.61Z'/><path d='M20.79,15.51l-7.14-3.68a1,1,0,1,0-.92,1.78l5.43,2.79-4,2.07V16.4a1,1,0,0,0-2,0v3.72a1,1,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,.46-.11l7.14-3.72a1,1,0,0,0,.54-.89A1,1,0,0,0,20.79,15.51Z'/></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><path d='M28,12H26V9.5A7.5,7.5,0,0,0,18.5,2h-9A7.5,7.5,0,0,0,2,9.5V19a1,1,0,0,0,2,0V9.5A5.51,5.51,0,0,1,9.5,4h9A5.51,5.51,0,0,1,24,9.5V12a2,2,0,0,0,2,2h2v8.5A5.51,5.51,0,0,1,22.5,28H9.5A5.51,5.51,0,0,1,4,22.5V22a1,1,0,0,0-2,0v.5A7.5,7.5,0,0,0,9.5,30h13A7.5,7.5,0,0,0,30,22.5V14A2,2,0,0,0,28,12Z'/><path class='svg-c' d='M11.5,14h5a2.5,2.5,0,0,0,0-5h-5a2.5,2.5,0,0,0,0,5Zm0-3h5a.5.5,0,0,1,0,1h-5a.5.5,0,0,1,0-1Z'/><path class='svg-c' d='M11.5,23h9a2.5,2.5,0,0,0,0-5h-9a2.5,2.5,0,0,0,0,5Zm0-3h9a.5.5,0,0,1,0,1h-9a.5.5,0,0,1,0-1Z'/></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M28.59,4.29a2.23,2.23,0,0,0-2.27-.36L3.41,13.1a1.83,1.83,0,0,0,0,3.38l1.48.61a1,1,0,0,0,1.31-.53,1,1,0,0,0-.54-1.31L4.56,14.8l22.51-9a.22.22,0,0,1,.23,0,.24.24,0,0,1,.08.23L23.27,25.21a.4.4,0,0,1-.26.3.39.39,0,0,1-.39-.06l-8-6.24,7.83-7.91a1,1,0,0,0-1.22-1.56L9.75,16.54a1,1,0,1,0,1,1.72l4.83-2.85L13.23,17.8a2,2,0,0,0,.2,3.08l8,6.15a2.4,2.4,0,0,0,1.47.5,2.47,2.47,0,0,0,.83-.15,2.37,2.37,0,0,0,1.52-1.75L29.33,6.47A2.23,2.23,0,0,0,28.59,4.29Z'/></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><path class='svg-c' d='M20.45,13.32a1,1,0,0,0-.57,1.3,4,4,0,1,1-2.31-2.3,1,1,0,1,0,.71-1.87,6,6,0,0,0-6.37,9.85,6,6,0,0,0,8.48,0,6,6,0,0,0,1.36-6.41A1,1,0,0,0,20.45,13.32Z'/><circle class='svg-c' cx='23' cy='9' r='1'/><path d='M28,9a5,5,0,0,0-4.9-5h0A77.11,77.11,0,0,0,9,4,5,5,0,0,0,4,8.92,91.91,91.91,0,0,0,4,23a5,5,0,0,0,4.9,5h0c2.36.22,4.73.34,7.1.34s4.71-.11,7.05-.34A5,5,0,0,0,28,23.08,87.09,87.09,0,0,0,28,9ZM26,23a3,3,0,0,1-3,3h-.1A71.73,71.73,0,0,1,9,26a3,3,0,0,1-3-3.08A92.4,92.4,0,0,1,6,9,3,3,0,0,1,9.09,6q3.44-.31,6.9-.32T23,6a3,3,0,0,1,3,3.08A85.13,85.13,0,0,1,26,23Z'/></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><path d='M24,3H8A5,5,0,0,0,3,8V24a5,5,0,0,0,5,5h8a1,1,0,0,0,1-1V20a1,1,0,0,0-1-1H15V17h1a1,1,0,0,0,1-1V12.5A2.5,2.5,0,0,1,19.5,10H22v2H21a2,2,0,0,0-2,2v2a1,1,0,0,0,1,1h1.72l-.5,2H20a1,1,0,0,0-1,1v4a1,1,0,0,0,2,0V21h1a1,1,0,0,0,1-.76l1-4a1,1,0,0,0-.18-.86A1,1,0,0,0,23,15H21V14h2a1,1,0,0,0,1-1V9a1,1,0,0,0-1-1H19.5A4.51,4.51,0,0,0,15,12.5V15H14a1,1,0,0,0-1,1v4a1,1,0,0,0,1,1h1v6H8a3,3,0,0,1-3-3V8A3,3,0,0,1,8,5H24a3,3,0,0,1,3,3V24a3,3,0,0,1-3,3H20a1,1,0,0,0,0,2h4a5,5,0,0,0,5-5V8A5,5,0,0,0,24,3Z'/></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><path d='M28.77,8.11a.87.87,0,0,0-.23-.2A4.69,4.69,0,0,0,29,6.54a1,1,0,0,0-.44-1,1,1,0,0,0-1.1,0,6.42,6.42,0,0,1-2.28.92,6.21,6.21,0,0,0-7.08-1A6.07,6.07,0,0,0,15,12.2a1,1,0,0,0,2-.4A4.08,4.08,0,0,1,19,7.28a4.24,4.24,0,0,1,5.12,1,1,1,0,0,0,.88.28l.25,0a1,1,0,0,0,.34,1.62,1,1,0,0,0-.36.88,13.07,13.07,0,0,1-4.89,11.24A12.75,12.75,0,0,1,7.69,24.61a9.06,9.06,0,0,0,4.54-2.18,1,1,0,0,0,.15-1.09,1,1,0,0,0-.93-.57,4,4,0,0,1-3-1.39,3.63,3.63,0,0,0,1-.35A1,1,0,0,0,10,18a1,1,0,0,0-.76-.84,4.42,4.42,0,0,1-3-2.48c.24,0,.48.05.74.06a1,1,0,0,0,1-.62A1,1,0,0,0,7.67,13C6,11.48,5.59,9.85,5.83,8.7a13.88,13.88,0,0,0,7,4,1,1,0,1,0,.38-2A12.1,12.1,0,0,1,6.39,6.31a1,1,0,0,0-.75-.38,1,1,0,0,0-.78.33,5.34,5.34,0,0,0-.31,6l-.09,0a1,1,0,0,0-.52.81,5.84,5.84,0,0,0,1.95,4.47,1,1,0,0,0-.18,1,6.63,6.63,0,0,0,3.18,3.57A13.89,13.89,0,0,1,4,23a1,1,0,0,0-.5,1.86A16.84,16.84,0,0,0,12,27.35a15.16,15.16,0,0,0,9.6-3.57,15.12,15.12,0,0,0,5.69-12.42,4.62,4.62,0,0,0,1.62-2.25A1,1,0,0,0,28.77,8.11Z'/></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,3a13,13,0,0,0-3.46,25.53,1,1,0,1,0,.53-1.92,11,11,0,1,1,7-.4,15.85,15.85,0,0,0-.3-3.92A6.27,6.27,0,0,0,24.68,16a6.42,6.42,0,0,0-1.05-3.87,7.09,7.09,0,0,0-.4-3.36,1,1,0,0,0-1.1-.67,8,8,0,0,0-3.37,1.28A11.35,11.35,0,0,0,16,9a13.09,13.09,0,0,0-3,.43A5.74,5.74,0,0,0,9.62,8.25a1,1,0,0,0-1,.66,7.06,7.06,0,0,0-.37,3.19A7.15,7.15,0,0,0,7.2,16a6.66,6.66,0,0,0,5,6.28,7.43,7.43,0,0,0-.15.79c-1,.06-1.58-.55-2.32-1.48a3.45,3.45,0,0,0-1.94-1.53,1,1,0,0,0-1.15.76A1,1,0,0,0,7.35,22c.16,0,.55.52.77.81a4.74,4.74,0,0,0,3.75,2.25,4.83,4.83,0,0,0,1.3-.18h0a1,1,0,0,0,.29-.14l0,0a.72.72,0,0,0,.18-.21.34.34,0,0,0,.08-.09.85.85,0,0,0,.06-.17,1.52,1.52,0,0,0,.06-.2v0a4.11,4.11,0,0,1,.46-1.91,1,1,0,0,0-.76-1.65A4.6,4.6,0,0,1,9.2,16a4.84,4.84,0,0,1,.87-3,1,1,0,0,0,.24-.83,5,5,0,0,1,0-1.85,3.59,3.59,0,0,1,1.74.92,1,1,0,0,0,1,.23A12.49,12.49,0,0,1,16,11a9.91,9.91,0,0,1,2.65.43,1,1,0,0,0,1-.18,5,5,0,0,1,2-1,4.11,4.11,0,0,1,0,1.91,1.05,1.05,0,0,0,.32,1A4,4,0,0,1,22.68,16a4.29,4.29,0,0,1-4.41,4.46,1,1,0,0,0-.94.65,1,1,0,0,0,.28,1.11c.59.51.5,4,.47,5.36a1,1,0,0,0,.38.81,1,1,0,0,0,.62.21,1.07,1.07,0,0,0,.25,0A13,13,0,0,0,16,3Z'/></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M14.52,11.34a4.37,4.37,0,0,1,4.22.22,1,1,0,0,0,1.18-1.62,6.36,6.36,0,0,0-6.3-.38,3.56,3.56,0,0,0-2.15,3.17c0,2.62,2.29,3.49,3.66,4,.17.06.34.12.49.19l.43.16c1.42.55,2.28,1,2.28,2.31a1.27,1.27,0,0,1-.81,1.18A4.87,4.87,0,0,1,13,20.3,1,1,0,1,0,11.93,22a6.87,6.87,0,0,0,3.68,1,6,6,0,0,0,2.87-.67,3.27,3.27,0,0,0,1.85-2.93c0-2.8-2.23-3.66-3.56-4.17l-.39-.16-.54-.2c-1.43-.54-2.37-1-2.37-2.14A1.65,1.65,0,0,1,14.52,11.34Z'/><path d='M28.85,17.9a12.92,12.92,0,0,0-9.6-14.49,1,1,0,0,0-.5,1.94A11,11,0,0,1,27,16a10.52,10.52,0,0,1-.17,1.91.27.27,0,0,0,0,.09,1,1,0,0,0,0,.3,1.14,1.14,0,0,0,.15.36A5.92,5.92,0,0,1,28,22a6,6,0,0,1-6,6,5.92,5.92,0,0,1-3.34-1l-.11,0a1.12,1.12,0,0,0-.25-.11,1,1,0,0,0-.35,0h0A10.6,10.6,0,0,1,16,27,11,11,0,0,1,5,16a10.52,10.52,0,0,1,.17-1.91.21.21,0,0,0,0-.08,1.07,1.07,0,0,0,0-.31A1.14,1.14,0,0,0,5,13.34,5.92,5.92,0,0,1,4,10a6,6,0,0,1,6-6,5.92,5.92,0,0,1,3.34,1,1,1,0,0,0,1.12-1.66A8,8,0,0,0,3.15,14.1,12.93,12.93,0,0,0,17.9,28.85a8,8,0,0,0,11-11Z'/></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M19.24,10a1,1,0,0,0-.83-.44H13.85a1,1,0,0,0-.93.62L11.21,14.4,9.49,10.18a1,1,0,0,0-.93-.62H4a1,1,0,0,0,0,2H7.89l2.39,5.87a1,1,0,0,0,.93.62h0a1,1,0,0,0,.93-.62l2.38-5.87h2.4L11.1,25.84H8.7L9.86,23a1,1,0,0,0,0-.76L6.74,14.62a1,1,0,1,0-1.85.76l3,7.26L6.28,26.46a1,1,0,0,0,.93,1.38h4.56a1,1,0,0,0,.93-.62l6.64-16.28A1,1,0,0,0,19.24,10Z'/><path d='M29.66,4.68a1,1,0,0,0-.83-.44H24.27a1,1,0,0,0-.92.62L19,15.62A1,1,0,0,0,19.91,17h4.56a1,1,0,0,0,.92-.62L29.76,5.61A1,1,0,0,0,29.66,4.68ZM23.79,15h-2.4L25,6.24h2.4Z'/><path d='M20.41,17.7a3.41,3.41,0,1,0,3.41,3.41A3.41,3.41,0,0,0,20.41,17.7Zm0,4.82a1.41,1.41,0,1,1,1.41-1.41A1.41,1.41,0,0,1,20.41,22.52Z'/></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M27.84,5.61A3.41,3.41,0,0,0,24.23,5a3.34,3.34,0,0,0-1.9,3.27,6.57,6.57,0,0,0,1,2.73c.72,1.46,1.54,3.11,1.27,4.9L21.65,24,16.44,9.26h1.19l2.82,8a1,1,0,0,0,.94.66,1,1,0,0,0,.95-1.33L19.75,9.26h.79a1,1,0,0,0,0-2H13.92a1,1,0,0,0,0,2h.4L15.65,13,11.72,24,6.52,9.26H7.7l2.83,8a1,1,0,0,0,.94.66,1,1,0,0,0,.33-.05,1,1,0,0,0,.61-1.28L9.82,9.26h.8a1,1,0,0,0,0-2H4a1,1,0,0,0,0,2h.4l6.38,18.07a1,1,0,0,0,.94.67h0a1,1,0,0,0,.94-.66L16.7,16l4,11.32a1,1,0,0,0,.94.67h0a1,1,0,0,0,.94-.66L26.45,16.5s0,0,0-.05l1.63-4.57.61-1.83A4,4,0,0,0,27.84,5.61Zm-1,3.81L25.94,12c-.28-.7-.59-1.33-.87-1.9a6.29,6.29,0,0,1-.74-1.84A1.47,1.47,0,0,1,25,6.82a1.16,1.16,0,0,1,.49-.1,1.49,1.49,0,0,1,1,.37A2.13,2.13,0,0,1,26.81,9.42Z'/></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M27,23.09V13.5a1,1,0,0,0-2,0v10a1,1,0,0,0,.29.71l.3.29H20.41l.3-.29A1,1,0,0,0,21,23.5v-10a1,1,0,0,0-1.92-.38l-4.6,11L7.91,10.08A1.08,1.08,0,0,0,7.8,9.9L6,7.5h4.38L15.11,17a1,1,0,0,0,.93.55,1,1,0,0,0,.89-.63L20.68,7.5h4.91l-.3.29A1,1,0,0,0,25,8.5v1a1,1,0,0,0,2,0V8.91l1.71-1.7a1,1,0,0,0,.21-1.09A1,1,0,0,0,28,5.5H20a1,1,0,0,0-.93.63L15.9,14.06l-4-8A1,1,0,0,0,11,5.5H4a1,1,0,0,0-.89.55,1,1,0,0,0,.09,1L6.14,11l.36.77V20.5L3.2,24.9A1,1,0,0,0,3.11,26,1,1,0,0,0,4,26.5h7a1,1,0,0,0,.89-.55,1,1,0,0,0-.09-1.05L8.5,20.5V16.08l4.59,9.84a1,1,0,0,0,.91.58h1a1,1,0,0,0,.92-.62L19,18.5v4.59l-1.71,1.7a1,1,0,0,0-.21,1.09,1,1,0,0,0,.92.62H28a1,1,0,0,0,.92-.62,1,1,0,0,0-.21-1.09ZM6,24.5l1.5-2,1.5,2Z'/></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,3A13,13,0,1,0,29,16,13,13,0,0,0,16,3Zm6.69,16.91A24.39,24.39,0,0,0,23,16a23.72,23.72,0,0,0-.32-3.91C25.37,13.08,27,14.58,27,16S25.31,19,22.69,19.91ZM5,16c0-1.47,1.69-2.95,4.31-3.91A24.39,24.39,0,0,0,9,16a23.72,23.72,0,0,0,.32,3.91C6.63,18.92,5,17.42,5,16ZM11.5,6A14.2,14.2,0,0,0,9.82,9.82,14.19,14.19,0,0,0,6,11.49,11,11,0,0,1,11.5,6ZM6,20.5a14.63,14.63,0,0,0,4.32,1.8l.09,0A23.4,23.4,0,0,0,16,23c.6,0,1.19,0,1.76-.06a1,1,0,1,0-.14-2Q16.83,21,16,21a20.92,20.92,0,0,1-4.52-.47A21.33,21.33,0,0,1,11,16c0-6.48,2.64-11,5-11,1,0,2,.76,2.89,2.14a1,1,0,0,0,.84.47,1,1,0,0,0,.54-.15,1,1,0,0,0,.31-1.38.86.86,0,0,0-.07-.1A11,11,0,0,1,26,11.5a14.94,14.94,0,0,0-4.48-1.84l0,0A23.21,23.21,0,0,0,16,9c-.6,0-1.19,0-1.76.06a1,1,0,1,0,.14,2Q15.18,11,16,11a20.92,20.92,0,0,1,4.52.47A21.33,21.33,0,0,1,21,16c0,6.48-2.64,11-5,11-1,0-2-.76-2.89-2.14a1,1,0,1,0-1.69,1.06.86.86,0,0,0,.07.1A11,11,0,0,1,6,20.5ZM20.5,26a14.2,14.2,0,0,0,1.68-3.85A14.19,14.19,0,0,0,26,20.51,11,11,0,0,1,20.5,26Z'/></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M29,19.26a1,1,0,0,0,0-.34s0-.05,0-.08a.94.94,0,0,0-.11-.32v0l-8-14A1,1,0,0,0,20,4H12a1,1,0,0,0-.86.5,1,1,0,0,0,0,1L14.85,12,8,24,5.15,19l5.38-9.41a1,1,0,0,0-1.74-1L3.13,18.5a1,1,0,0,0,0,1l4,7,.16.21h0a1,1,0,0,0,.27.19l.08,0A1,1,0,0,0,8,27H24a1,1,0,0,0,.87-.5l4-7a1,1,0,0,0,.09-.22ZM19.42,6l6.86,12h-5.7L13.72,6ZM18.28,18H13.72L16,14Zm5.14,7H9.72l2.86-5h13.7Z'/></g></svg>

Giao diện người dùng cơ bản 2 (Dòng)

Credit: DailyYouth

<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M27,27H5a1,1,0,0,1-.89-1.45,18.14,18.14,0,0,0,1.89-8V14a10,10,0,0,1,20,0v3.53a18.14,18.14,0,0,0,1.89,8A1,1,0,0,1,27,27ZM6.55,25h18.9A20.14,20.14,0,0,1,24,17.53V14A8,8,0,0,0,8,14v3.53A20.14,20.14,0,0,1,6.55,25Z'/><path d='M16,31a5,5,0,0,1-5-5,1,1,0,0,1,2,0,3,3,0,0,0,.88,2.12,3.08,3.08,0,0,0,4.24,0,1,1,0,0,1,1.42,1.42A5,5,0,0,1,16,31Z'/><path d='M16,6a1,1,0,0,1-1-1V2a1,1,0,0,1,2,0V5A1,1,0,0,1,16,6Z'/></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M4,28a3,3,0,0,1-3-3V7A3,3,0,0,1,4,4h7a1,1,0,0,1,.77.36L14.8,8H27a1,1,0,0,1,0,2H14.33a1,1,0,0,1-.76-.36L10.53,6H4A1,1,0,0,0,3,7V25a1,1,0,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,2Z'/><path d='M25.38,28H4a1,1,0,0,1-1-1.21l3-14A1,1,0,0,1,7,12H30a1,1,0,0,1,1,1.21L28.32,25.63A3,3,0,0,1,25.38,28ZM5.24,26H25.38a1,1,0,0,0,1-.79L28.76,14h-21Z'/></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M17,31H15a3,3,0,0,1-3-2.64,12.68,12.68,0,0,1-1.95-.8,3,3,0,0,1-4-.25L4.69,25.9a3,3,0,0,1-.25-4A12.68,12.68,0,0,1,3.64,20,3,3,0,0,1,1,17V15a3,3,0,0,1,2.64-3,12.68,12.68,0,0,1,.8-1.95,3,3,0,0,1,.25-4L6.1,4.69a3,3,0,0,1,4-.25A12.68,12.68,0,0,1,12,3.64,3,3,0,0,1,15,1h2a3,3,0,0,1,3,2.64,12.68,12.68,0,0,1,1.95.8,3,3,0,0,1,4,.25L27.31,6.1a3,3,0,0,1,.25,4,12.68,12.68,0,0,1,.8,1.95A3,3,0,0,1,31,15v2a3,3,0,0,1-2.64,3,12.68,12.68,0,0,1-.8,1.95,3,3,0,0,1-.25,4L25.9,27.31a3,3,0,0,1-4,.25,12.68,12.68,0,0,1-1.95.8A3,3,0,0,1,17,31ZM9.91,25.33a.94.94,0,0,1,.51.14,11,11,0,0,0,2.83,1.17,1,1,0,0,1,.75,1V28a1,1,0,0,0,1,1h2a1,1,0,0,0,1-1v-.39a1,1,0,0,1,.75-1,11,11,0,0,0,2.83-1.17,1,1,0,0,1,1.21.15l.28.28a1,1,0,0,0,1.42,0l1.41-1.41a1,1,0,0,0,0-1.42l-.28-.28a1,1,0,0,1-.15-1.21,11,11,0,0,0,1.17-2.83,1,1,0,0,1,1-.75H28a1,1,0,0,0,1-1V15a1,1,0,0,0-1-1h-.39a1,1,0,0,1-1-.75,11,11,0,0,0-1.17-2.83,1,1,0,0,1,.15-1.21l.28-.28a1,1,0,0,0,0-1.42L24.49,6.1a1,1,0,0,0-1.42,0l-.28.28a1,1,0,0,1-1.21.15,11,11,0,0,0-2.83-1.17,1,1,0,0,1-.75-1V4a1,1,0,0,0-1-1H15a1,1,0,0,0-1,1v.39a1,1,0,0,1-.75,1,11,11,0,0,0-2.83,1.17,1,1,0,0,1-1.21-.15L8.93,6.1a1,1,0,0,0-1.42,0L6.1,7.51a1,1,0,0,0,0,1.42l.28.28a1,1,0,0,1,.15,1.21,11,11,0,0,0-1.17,2.83,1,1,0,0,1-1,.75H4a1,1,0,0,0-1,1v2a1,1,0,0,0,1,1h.39a1,1,0,0,1,1,.75,11,11,0,0,0,1.17,2.83,1,1,0,0,1-.15,1.21l-.28.28a1,1,0,0,0,0,1.42L7.51,25.9a1,1,0,0,0,1.42,0l.28-.28A1,1,0,0,1,9.91,25.33Z'/><path d='M16,23a7,7,0,1,1,7-7A7,7,0,0,1,16,23Zm0-12a5,5,0,1,0,5,5A5,5,0,0,0,16,11Z'/></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><path d='M30,15a1,1,0,0,1-.58-.19L16,5.23,2.58,14.81a1,1,0,0,1-1.16-1.62l14-10a1,1,0,0,1,1.16,0l14,10A1,1,0,0,1,30,15Z'/><path d='M5,9A1,1,0,0,1,4,8V4A1,1,0,0,1,5,3H9A1,1,0,0,1,9,5H6V8A1,1,0,0,1,5,9Z'/><path d='M25,29H20a1,1,0,0,1-1-1V21H13v7a1,1,0,0,1-1,1H7a3,3,0,0,1-3-3V16a1,1,0,0,1,2,0V26a1,1,0,0,0,1,1h4V20a1,1,0,0,1,1-1h8a1,1,0,0,1,1,1v7h4a1,1,0,0,0,1-1V16a1,1,0,0,1,2,0V26A3,3,0,0,1,25,29Z'/></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,31A15,15,0,1,1,31,16,15,15,0,0,1,16,31ZM16,3A13,13,0,1,0,29,16,13,13,0,0,0,16,3Z'/><rect x='15' y='14' width='2' height='9'/><path d='M16,12a2,2,0,1,1,2-2A2,2,0,0,1,16,12Zm0-2Z'/></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M25,31H7a3,3,0,0,1-3-3V17a3,3,0,0,1,3-3H25a3,3,0,0,1,3,3V28A3,3,0,0,1,25,31ZM7,16a1,1,0,0,0-1,1V28a1,1,0,0,0,1,1H25a1,1,0,0,0,1-1V17a1,1,0,0,0-1-1Z'/><path d='M8,16a1,1,0,0,1-1-1V9a8,8,0,0,1,8-8h2a8,8,0,0,1,8,8,1,1,0,0,1-2,0,6,6,0,0,0-6-6H15A6,6,0,0,0,9,9v6A1,1,0,0,1,8,16Z'/><path d='M16,23a2,2,0,1,1,2-2A2,2,0,0,1,16,23Zm0-2h0Zm0,0h0Zm0,0h0Zm0,0h0Zm0,0h0Zm0,0h0Zm0,0h0Zm0,0h0Z'/><rect x='15' y='22' width='2' height='4'/></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,17a8,8,0,1,1,8-8A8,8,0,0,1,16,17ZM16,3a6,6,0,1,0,6,6A6,6,0,0,0,16,3Z'/><path d='M23,31H9a5,5,0,0,1-5-5V22a1,1,0,0,1,.49-.86l5-3a1,1,0,0,1,1,1.72L6,22.57V26a3,3,0,0,0,3,3H23a3,3,0,0,0,3-3V22.57l-4.51-2.71a1,1,0,1,1,1-1.72l5,3A1,1,0,0,1,28,22v4A5,5,0,0,1,23,31Z'/></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M2,29a1,1,0,0,1-1-1.11l.77-7a1,1,0,0,1,.29-.59L18.42,3.94a3.2,3.2,0,0,1,4.53,0l3.11,3.11a3.2,3.2,0,0,1,0,4.53L9.71,27.93a1,1,0,0,1-.59.29l-7,.77Zm7-1.78H9ZM3.73,21.45l-.6,5.42,5.42-.6,16.1-16.1a1.2,1.2,0,0,0,0-1.7L21.53,5.35a1.2,1.2,0,0,0-1.7,0Z'/><path d='M23,14.21a1,1,0,0,1-.71-.29L16.08,7.69A1,1,0,0,1,17.5,6.27l6.23,6.23a1,1,0,0,1,0,1.42A1,1,0,0,1,23,14.21Z'/><rect x='7.39' y='16.1' width='11.01' height='2' transform='translate(-8.31 14.13) rotate(-45)'/><path d='M30,29H14a1,1,0,0,1,0-2H30a1,1,0,0,1,0,2Z'/></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M10,20a1,1,0,0,1-1-.8L6.66,7.41A3,3,0,0,0,3.72,5H2A1,1,0,0,1,2,3H3.72a5,5,0,0,1,4.9,4L11,18.8A1,1,0,0,1,10.2,20Z'/><path d='M11,27H9.14a4.14,4.14,0,0,1-.38-8.26l18.41-1.67L28.78,9H8A1,1,0,0,1,8,7H30a1,1,0,0,1,.77.37A1,1,0,0,1,31,8.2l-2,10a1,1,0,0,1-.89.8L8.94,20.74A2.13,2.13,0,0,0,9.14,25H11a1,1,0,0,1,0,2Z'/><path d='M26,30a4,4,0,1,1,4-4A4,4,0,0,1,26,30Zm0-6a2,2,0,1,0,2,2A2,2,0,0,0,26,24Z'/><path d='M14,30a4,4,0,1,1,4-4A4,4,0,0,1,14,30Zm0-6a2,2,0,1,0,2,2A2,2,0,0,0,14,24Z'/><path d='M23,27H17a1,1,0,0,1,0-2h6a1,1,0,0,1,0,2Z'/></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M24,22a1,1,0,0,1-.64-.23L18.84,18H17A8,8,0,0,1,17,2h6a8,8,0,0,1,2,15.74V21a1,1,0,0,1-.58.91A1,1,0,0,1,24,22ZM17,4a6,6,0,0,0,0,12h2.2a1,1,0,0,1,.64.23L23,18.86V16.92a1,1,0,0,1,.86-1A6,6,0,0,0,23,4Z'/><rect x='19' y='9' width='2' height='2'/><rect x='14' y='9' width='2' height='2'/><rect x='24' y='9' width='2' height='2'/><path d='M8,30a1,1,0,0,1-.42-.09A1,1,0,0,1,7,29V25.74a8,8,0,0,1-1.28-15,1,1,0,1,1,.82,1.82,6,6,0,0,0,1.6,11.4,1,1,0,0,1,.86,1v1.94l3.16-2.63A1,1,0,0,1,12.8,24H15a5.94,5.94,0,0,0,4.29-1.82,1,1,0,0,1,1.44,1.4A8,8,0,0,1,15,26H13.16L8.64,29.77A1,1,0,0,1,8,30Z'/></g></svg>

Biểu tượng yêu cầu

Bạn có thể tìm kiếm các biểu tượng thông qua các trang web cung cấp biểu tượng miễn phí như iconfinder.com, chúng tôi đã thu thập một số biểu tượng phù hợp để sử dụng trong mẫu này, vui lòng truy cập trang này: và học cách áp dụng nó vào blog của bạn.

Chúng tôi không thể hứa khi nào bài viết này sẽ được cập nhật hoặc biểu tượng bạn yêu cầu sẽ được thêm vào, nhưng bạn có thể thêm nó làm tài liệu tham khảo của chúng tôi và chúng tôi sẽ thêm nó khi thu thập được nhiều nội dung. Vui lòng để lại bình luận cho một yêu cầu biểu tượng!